3/9
Portfolio shooting
Model: Agniya Barskaya
Muah: Tamara Ivanova