3/30
Portfolio shooting
Model: Agniya Barskaya
Muah: Tamara Ivanova